Disse fem artsgruppene er ikke nært beslektet. Eggsporesoppene er en rekke i det gule riket Chromista. Levermoser, bladmoser, kransalger og rødalger er rekker er i planteriket Plantae, og slimsoppene er en rekke i slimriket Amoebozoa.

Selv om artsmangfoldet av moser i Norge er forholdsvis godt kjent, er det sannsynligvis flere arter å finne i dårlig undersøkte naturtyper. For å prøve å finne flere arter har nå prosjektet "Moser i fjellet" startet opp.

Ubeskrevne arter

I tillegg til mosene som allerede er kjent for vitenskapen, er det oppdaget sju arter som er helt nye, og som ikke rakk å få vitenskapelige beskrivelser før prosjektperiodene var ferdige. De fleste av de ubeskrevne artene er levermoser. Også blant eggsporesoppene er det funnet arter som er nye og ubeskrevne, hele 21 stykker!

Færre arter, mer kunnskap

Kransalgene Charophyta er representert med slekten Chara i Norge. Prosjektet "CHARA" som ble avlsuttet i 2016 avslørte ved hjelp av DNA-strekkoding at det man tidlgere har regnet som forskjellige arter kanskje må slås sammen til færre arter.