Forklaring på ord brukt i begerlavslekta Cladonia

4-O-demethylbarbatinsyre

Følgestoff til barbatinsyre.

Areole

Segment av det ytre laget av et lavtallus. Oppdelt i motsetning til sammenhengende. Typisk nederst på greinene hos f.eks. svartfotreinlav.

Atranorin

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Finnes i barken hos svært mange lav. Kjent som antibakterielt og antiviralt stoff, og antioksidant. Stoffet reagerer K+ bleikgult, men reaksjonen er ikke alltid like lett å tolke.

Baeomycessyre

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Stoffet reagerer PD+ gult, K+ gult og fluorescerer svakt under UV-lys.

Barbatinsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Stoffet har ingen fargereaksjoner, men fluorescerer svakt under UV-lys.

Bark

Ytre beskyttende lag i et lavtallus. Ofte innleiret med pigmenter eller andre stoffer som beskytter algene som ligger innenfor.

Barkkledde gryn

Små spredningsenheter på et lavtallus. Har alltid et ytre barklag.

Basalskjell

Horisontaltallus hos begerlavene. Ofte kalt primærtallus. Har en tydelig overside og en underside. Sitter som regel mange sammen. Hos noen er de dominerende, mens de hos andre kan mangle.

Beger

Mer eller mindre trompet-forma ende av podetiet hos en del begerlaver.

Bellidiflorin

Rødt pigment i fruktlegemene hos en del begerlaver, rødbegergruppen.

C + eller -

Pluss betyr at påføring av en liten dråpe klorin (C) på tallus gir en tydelig fargeendring, minus betyr ingen fargereaksjon.

Connorstictinsyre

Følgestoff til norstictinsyre.

Conporfyrilsyre

Følgestoff til porfyrilsyre.

Conpsoromsyre

Følgestoff til psoromsyre.

Destriktinsyre

Lavsyre i stoffgruppen terpenoider og finnes hos blåpigglav. Danner blåaktige nålforma krystaller på herbariemateriale etter en tid.

Didymsyre

Lavsyre i stoffgruppen dibenzofuraner. Stoffet gir ingen fargereaksjoner og ingen fluorescens med UV-lys. Kan bare påvises ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (TLC).

Fettsyre

Gruppe av kjemiske substanser i lav som ikke lar seg påvise ved hjelp av fargereagenser eller UV-lys. Kan bare påvises ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (TLC).

Finsorediøs

Med soredier som er spesielt små.

Fruktlegeme

Organ for produksjon av sporer gjennom en kjønnet prosess. Kan være røde, brune eller bleikt kjøttfarga (som kyllingkjøtt).

Fumarprotocetrarsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsidoner. Stoffet reagerer PD+ oransjerødt og har ingen fluorescens med UV-lys. Forkortes gjerne fpc og finnes hos mange arter av begerlav.

Gaffelgreinet

Forgreininga er stort sett todelt.

Grayaninsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsidoner. Stoffet har ingen fargereaksjoner, men fluorescerer tydelig under UV-lys

Greinspiss

Enden av en grein hos buskforma eller stav- og sylforma begerlaver.

Greinvinkel

Vinkel mellom greiner i et forgreiningspunkt. Den kan være åpen inn til hulrommet eller lukket.

Gryn

Små spredningsenheter. Vegetativ formering av laven.

Helsorediøs

Hele tallus er dekket av soredier.

Innersylinder

Innsiden av de hule greinene hos noen begerlaver, f.eks. hos reinlavene.

Isousninsyre

Følgestoff til usninsyre.

K + eller -

Pluss betyr at påføring av en liten dråpe kalilut (K) på tallus gir en tydelig fargeendring, minus betyr ingen fargereaksjon.

KC + eller -

Pluss betyr at påføring av en liten dråpe kalilut (K) etterfulgt av en dråpe klorin (C) på tallus gir en tydelig fargeendring, minus betyr ingen fargereaksjon.

Kjemiske raser

Varianter av samme lavart med forskjellig type lavsyrer.

Koralloide basalskjell

Basalskjell som er små og svært forgreinet og knudrete.

Lukket greinvinkel

Greinvinklene mangler åpning inn til innersylinderen.

Norrangiformsyre

Følgestoff til rangiformsyre.

Norstictinsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsidoner. Stoffet reagerer K+ rødt og PD+ oransje. I mikroskop observeres karakteristiske rustnåler ved tilsetting av K på preparatet.

PD + eller -

Pluss betyr at påføring av en liten dråpe parafenylendiamin (PD) løst i etanol på tallus gir en tydelig fargeendring, minus betyr ingen fargereaksjon.

Perlatolsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Stoffet har ingen fargereaksjoner, men fluorescerer tydelig under UV-lys

Podetier

Den vertikale delen av tallus hos begerlav. Sylformet, begerformet, buskformet mm.

Porfyrilsyre

Lavsyre i stoffgruppen dibenzofuraner. Stoffet gir ingen fargereaksjoner og ingen fluorescens med UV-lys. Kan bare påvises ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (TLC).

Psoromsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsidoner. Stoffet reagerer PD+ svovelgult og gir ingen fluorescens med UV-lys.

Pyknidier

Organ for produksjon av en type vegetative sporer kalt konidier hos lav. Det er soppkomponenten som sprer seg og konidiene må få kontakt med riktig grønnalge for å kunne danne et nytt lavtallus. Pyknidier er hos begerlav plassert på begerkanten, i greinspisser eller på basalskjell.

Rangiformsyre

Lavsyre i stoffgruppen fettsyrer. Stoffet gir ingen fargereaksjoner og ingen fluorescens med UV-lys. Kan bare påvises ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (TLC).

Rhodocladonsyre

Rødt pigment i stoffgruppen naftaquinoner i fruktlegemene hos en del begerlaver, rødbegergruppen.

Soredier

Små kornaktige spredningsenheter som ikke har bark.

Sorediøs

Mer eller mindre dekket av soredier.

Squamatsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Stoffet har ingen fargereaksjoner, men fluorescerer kraftig under UV-lys.

Strepsilin

Lavsyre i stoffgruppen dibenzofuraner og finnes hos polsterlav. Gir en kraftig irrgrønn farge med klorin (C).

Tallus

Selve lavkroppen. Den vegetative delen av laven. Består av en sopp som lever sammen med en mikroskopisk grønnalge.

Terpenoider

En gruppe av kjemiske stoffer i lav som ikke kan påvises gjennom fargereagenser eller UV-lys.

Thamnolsyre

Lavsyre i stoffgruppen depsider. Stoffet reagerer PD+ oransje og K+ kraftig gult. Det gir ingen fluorescens med UV-lys.

TLC

Forkortelse for tynnsjiktkromatografi.

Tynnsjiktkromatografi

Metode for nøyaktig påvisning av lavsyrer.

Usninsyre

Lavsyre i stoffgruppen dibenzofuraner. Svakt gult pigment som er kjent for sin antibiotiske virkning.

UV + eller -

Pluss betyr at tallus fluorescerer under UV-lys, minus betyr ingen fluorescens.

Zeorin

Lavsyre i stoffgruppen terpenoider. Danner nålforma krystaller på materiale som har ligget lenge i herbariet. Stoffet har ingen fargereaksjoner og ingen fluorescens under UV-lys. Kan bare påvises ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (TLC).

Åpen greinvinkel

Greinvinklene er forsynt med en åpning (hull) inn til innersylinderen.