Familien Hydropsychidae omfatter i Norge åtte arter i to slekter. Artene er små til middels store med relativt smale, trekantede framvinger. Larvene lever for det meste i bekker og elver med stein- eller grusbunn. De konstruerer flate, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulesteder mellom steiner.

Antall

Hode hos Hydropsyche pellucidula

Slekten Hydropsyche kan kjennes på at antenneleddene har diagonale lister som gir antennen et spiralsnodd inntrykk.

Familien omfatter i Europa tre slekter og rundt 70 arter. I Norge finnes to slekter med til sammen åtte arter. Slekten Cheumatopsyche er representert med Cheumatopsyche lepida, som er utbredt på Sørøstlandet og finnes flekkvis over resten av landet. Slekten Hydropsyche omfatter syv norske arter, hvorav Hydropsyche pellucidula er den vanligste. Denne er utbredt over det meste av landet.

Kjennetegn

Familien omfatter små til middels store vårfluer med framvingelengde 6–15 mm. Hunnen er gjerne større enn hannen. Framvingen er relativt smal og trekantet, og er vanligvis nokså gjennomsiktig med svake tegninger i gule til brune toner, men kan også ha mer kontrastrike brune eller grå tegninger. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i både fram- og bakvingen hos Hydropsyche, mens Cheumatopsyche mangler mediancelle i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er litt kortere til litt lengre enn framvingen. Antenneleddene hos Hydropsyche har karakteristiske diagonale lister på oversiden som sett ovenfra gir antennen et spiralsnodd inntrykk (slektskarakter). Slekten Cheumatopsyche mangler disse listene. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, femte segment er langt og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. Bestemmelse av hunnene hos Hydropsyche er vanskelig og krever vanligvis at genitaliene klares slik at de indre strukturene kan studeres (metoden er beskrevet under ordensbeskrivelsen). De viktigste karakterene er fasongen på den dorsale og ventrale loben på siden av det niende bakkroppsleddet, samt på den komplekse lommen («clasper receptacle») som munner ut ved basis av den dorsale loben.

Økologi

Larvene lever i bekker og elver med stein eller grusbunn. Enkelte kan også påtreffes i større sjøer. Larvene bygger flate, fastsittende fangstnett med tilhørende skjulesteder mellom steiner. Livssyklus til Hydropsyche siltalai og Hydropsyche pellucidula i Oselven i Hordaland ble undersøkt av Andersen & Klubnes (1983).

Referanser

Andersen T (1975). Caddis flies (Trichoptera) from Vestfold, south-eastern Norway. Norwegian Journal of Entomology 22: 155-162.

Andersen T og Klubnes R (1983). The life histories of Hydropsyche siltalai Döhler, 1963 and H. pellucidula (Curtis, 1834) (Trichoptera, Hydropsychidae) in a west Norwegian river. Aquatic Insects 5: 51-62.

Bongard T, Arnekleiv JV og Haug A (1991). Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884 (Trichoptera, Hydropsychidae) new to Norway. Fauna norvegica Serie B 38: 27-29.