Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi, botanikk og mykologi - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere kurs vil bli avlyst eller utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

I løpet av 2021 og 2022 tilbys blant annet disse kursene:

 

Tovinger

Det er stor variasjon i ordenen tovinger.

6. - 13. august 2021 NTNUs feltstasjon i Sletvik 

ForBio skal samarbeid med det Svenske Artprojektet arrangere kurs om biosystematikken og økologien til tovinger. Tovinger er en av de mest tallrike insekt-ordenene, de finnes over hele verden og i alle miljøer. Kurset retter seg mot studenter og forskere tidlig i karrieren, og kommer til å inkludere både felt- og labarbeid.

Kurset kommer til å ta for seg effektiv innsamling av tovinger, preserverinsteknikker, databasebruk, taksomoni og systematikk hos tovinger, fylogeni og biogeografi, DNA-strekkoding, økologi og økosystemtjenester, samt tovingers rolle som sykdomsspredere.

Foreleserne som deltar på kurset kommer fra flere universiteter i Skandinavia, og har til sammen meget god ekspertise på tovinger.

Les mer om kurset her: ForBio and STI course: Biosystematics, ecology and applied science of flies and midges (Insecta: Diptera)

Praktisk og pedagogisk botanikk

Kan det være muligheter for å finne dragehode Dracocephalum ruyschiana?

8.- 13. august 2021 Tovetorp feltstasjon, Södermanland, Sverige

ForBio og Sveriges Latntbruksuniversitet arrangerer kurs i karplantebotanikk. Mål for kurset blir å lære seg å kjenne igjen plantearter, innsamling og preparering av planter og habitatkartlegging. Taksonomi, økologi og forvalting vil også bli diskutert.

Kurset er todelt, hvor første del er en forberedende teoretisk del hvor studentene må lese litteratur og delta i digitale forelesninger. Den andre delen av kurset er på feltstasjonen, hvor studentene skal i felt og se på omtrent 400 arter karplanter.

Les mer om kurset her: ForBio and SLU course: Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology.

 

Makrofytter i det Baltiske hav

12.-16. september 2021, Askö laboratory - Stockholm University Baltic Sea Centre 

Dette kurset fokuserer på makrofytter, i havet altså alger og planter som ikke er plankton. Både makroalger, karplanter og bryofytter i det Baltiske hav vil bli del av kurset. 

I tillegg til å lære seg å kjenne forskjellige arter og artsgrupper skal kursdeltakerne lære om systematikken og taksonomien til disse gruppene. Gjennom forelesninger, turer i felt og laboratoriearbeid kommer studentene til å tilegne seg både teoretisk kunnskap og teknikker for innsamling og artsidentifisering.

Les mer om kurset her: STI and ForBio course: Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification

Påmeldingsfristen er utløpt

Evolusjon og diversitet i meiobenthos

13.-23. september 2021. Virtuelt kurs organisert av Universitetsmuseet i Bergen og Moscow State University.

Meiobenthos inkluderer marin, bentisk meiofauna (organismer mellom 32 og 500 μm). Dette inkluderer store organismegrupper som er viktige i marine økosystemer. Aktuelle organismegrupper for kurset er blant annet rundormer, harapacticoide hoppekreps, bjørnedyr, pansermarker, leddormer, bløtdyr, nesledyr, flimmerormer, kjevemunner, priapulider og bukhårsdyr.

Det virtuelle kurset består av fire med forelesninger og presentasjoner  (13.-16. september), og fire workshops fra 17. til 23. september.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Evolution and Diversity of Meiobenthos

Påmeldingsfrist: 16. august 2021

Organismer i død ved

26.-28. oktober 2021. Nettbasert kurs over Zoom

Intensivt tredagers symposium med foredrag og presentasjoner, organisert av Universitetet i Bergen.

Målet med arrangementet er å styrke kunnskap og samarbeid om økologi i død ved, i norske og andre nordisk fagmiljøer. Sentrale temaer blir biodiversitet i død ved i boreale og tempererte områder, bevaringsbiologi og restaurering, samt arter som lever i død ved, spesielt insekter og sopp.

Les mer om kurset her: ForBio and UiB Dead Wood Course 2021

Påmelding åpner i september 2021.

Hydrozoer: Diversitet, systematikk og biologi

April - mai 2022. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen

Hydrozoer er en divers og vidt utbredt gruppe nesledyr som har stor økologisk betydning. I løpet av kurset skal deltakerne få et overblikk over diversiteten innad i gruppen samt deres økologi, evolusjon og systematikk. 

Gjennom felt- og labarbeid skal deltakerne få et praktisk og teoretisk grunnlag for videre studier av hydrozoer. Mål med kurset er lære å identifisere de vanligste artene hydrozoer i norske farvann og lære seg metoder for å samle inn disse.

Les mer om kurset her: ForBio and Artsdatabanken course: Diversity, Systematics and Biology of Hydrozoa

Kurset er flyttet til 2022

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.