Podetiene hos melrødbeger varierer fra nesten stavformet med smale begre til ganske uregelmessige brede begre med utvekster fra begerkanten.

Melrødbeger er en finsorediøs rødfruktet begerlav med smale begre og kraftig blåhvit UV-reaksjon. Det er en kystart som er vanligst på død ved i fuktige granskoger i Midt-Norge. Den er svært lik kystrødbeger og skilles enklest fra den på UV-reaksjonen.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er opp til 3 cm høye, vanligvis finsorediøse, med smale begre i toppen. Begrene kan danne korte utvekster fra kantene. Fargen er overveiende lyst grågrønn til gråhvit. Avvikende former kan ha brede, uregelmessige begre og utvikle grovere soredier og skjell mot basis. Basalskjellene er vedvarende, med dype innskjæringer, og er delvis noe sorediøs på undersiden. Ofte dannes et okergult pigment på basalskjellene.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er relativt sjeldne. De er skarlagensrøde og sitter i toppen av podetiene.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har røde munninger og sitter i toppen av podetiene.

Kjemi

Hos melrødbeger forekommer to kjemiske raser:

(1) Tallus reagerer K-, PD- og UV+ kraftig blåhvitt. Inneholder squamatsyre i tallus.

(2) Tallus reagerer K+ gult, PD+ gult og UV-. Inneholder thamnolsyre i tallus.

Rasen med thamnolsyre er svært sjelden.

Helsorediøse podetier hos melrødbeger og med okergult pigment på basalskjellene.

Økologi

Melrødbeger vokser på død ved (stubber og læger), samt på annet dødt organisk materiale, lignum og døde moser, i fuktige skoger. Den opptrer særlig i grandominert, boreal regnskog og forekommer også ofte i yngre skog, granplantefelt. Lenger sør på Vestlandet er den mer bundet til fuktige, mosekledde, skyggefulle bergvegger.

Utbredelse i Norge og Norden

Melrødbeger er utbredt langs kysten fra Hordaland til Træna i Nordland. Den er forholdsvis sjelden på Vestlandet og er relativt vanlig bare i Trøndelag. Arten er ikke kjent fra de andre nordiske landene.

Utbredelse i verden for øvrig

Melrødbeger er i Europa kjent fra Norge, Storbritannia og Spania. Arten er også kjent fra vestlige Nord-Amerika og sørlige Sør-Amerika (Argentina og Chile).

Forvekslingsarter

Melrødbeger kan forveksles med kystrødbeger Cladonia polydactyla.

Kommentarer

I de fleste tilfeller kan melrødbeger og kystrødbeger bare skilles sikkert på UV-reaksjonen. Det er uavklart om de to artene er genetisk godt adskilt.