Typisk utvikla lys reinlav med ensidig bøyde greinspisser.

Lys reinlav danner gulhvite podetier med rik forgreining og ensidig bøyde greinspisser. Den er et vanlig innslag i lavfuruskog i innlandet og heiområder både langs kysten og i fjellet. Arten vokser også på fattige myrer og på berg og i blokkmark. Lys reinlav er ofte vanskelig å skille fra fjellreinlav.

Lys reinlav med et par podetier av grå reinlav innblandet. Merk fargeforskjellen.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene er ganske kraftige, rikt forgreina med overveiende firedelt og tredelt forgreining, med ensidig bøyde greinspisser. Mer sjelden opptrer også gaffelgreina podetier. Podetiene kan bli opp til 12 cm høye. Overflata av podetiene er filtaktig, uten bark og skjell. Fargen er overveiende grågul til gulhvit, ofte med grønnaktige flekker på grunn av ujevn fordeling av algene i margsjiktet. Greinspissene er brunaktig. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er forholdsvis sjeldne. De er brune, uanselige og runde og sitter som regel i grupper i greinspissene.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og fargeløs gelatin og sitter i greinspissene.

Kjemi

Tallus reagerer vanligvis K-, PD+ rødt og UV-. Lys reinlav inneholder usninsyre og fumarprotocetrarsyre med følgestoffer og som regel også isousninsyre i tallus. Av og til forekommer også andre stoffer i små konsentrasjoner. Sjelden kan fumarprotocetrarsyre mangle. Slike eksemplarer er PD- og er vanskelig å skille fra fjellreinlav Cladonia mitis.

Økologi

Lys reinlav er vanlig og ofte dominerende sammen med kvitkrull i lavfuruskog og tilsvarende lavbjørkeskog. Den er også vanlig i lavalpine heier, kystheier og på tuer i ombrotrof myr. Videre vokser den ofte på bergframspring og blokker med tynt jorddekke. Ikke sjelden opptrer den også på næringsfattig, forstyrra, sandholdig mark som f.eks. i vegskjæringer.

Noen eksemplarer av lys reinlav sammen med gaffelreinlav. Legg merke til både fargeforskjell og forskjell i størrelse.

Utbredelse i Norge og Norden

Lys reinlav er utbredt og vanlig i hele landet, men noe mindre frekvent i ytre kyststrøk. Den er sjelden på Svalbard. Arten er vidt utbredt i Sverige, Finland og Danmark og er også kjent fra Island og Færøyene.

Utbredelse i verden for øvrig

Lys reinlav har en sirkumpolar utbredelse på den nordlige halvkule fra arktisk til temperert sone. Den har tyngdepunktet i boreal sone. Arten er kjent fra Europa, Asia og Nord-Amerika. Den finnes også på den sørlige halvkule lengst sør i Sør-Amerika.

Forvekslingsarter

Lys reinlav kan forveksles med fjellreinlav Cladonia mitis.

Kommentarer

Lys reinlav er vanskelig å skille fra fjellreinlav Cladonia mitis og noen foretrekker å betrakte de som en art med to eller flere underarter. Viktigste forskjell er at fjellreinlav er spinklere med overveiende tredelt forgreining og har mer allsidig bøyde greinspisser. Dessuten kan de skilles kjemisk i 70–80 % av tilfellene ved at fjellreinlav oftest reagerer PD-. Overgangsformer finnes og trolig forekommer hybridisering og kryptiske arter.