Nitokra spinipes er registrert få ganger fra Norge. Funnene er gjort både i små og store vannforekomster, oftest assosiert med et høyt saltinnhold.

Nøkkelkarakterer

Nitokra spinipes er en lang og slank harpactoide. Både ytre del (exopod) og indre del (endopod) av de fire første benparene har tre ledd. Hos det første benparet er indre del lengre enn ytre del, mens hos de tre neste benparene er indre del kortere. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er smalt og tilspisset. Kjønnsåpningslappen (operculum) har ca. 14 nåler rundt åpningen. Enden på bakkroppen (anal somite) er veldig tornet. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er bredere enn det er langt med små børster på inn- og utside samt på undersiden. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,66–0,80 mm

Hann: Lengde 0,66–0,80 mm

Økologi og utbredelse

Det er få funn av Nitokra spinipes fra Norge. Sars (1911) og Boeck (1865) fant arten henholdsvis i Oslofjorden og i Rogaland. Siden den gang er arten kun nylig blitt funnet på Røst og i en lokalitet i Østfold nær svenskegrensa. Nitokra spinipes er en kosmopolitisk art. Den er beskrevet for å være salttolerant og er oftest funnet i kystnære lokaliteter med høyt saltinnhold.