Nettvingene er med i Linné sitt store verk Systema Naturæ fra 1758. Av de 15 artene han har med i den gruppen vi i dag regner som nettvinger, er sju fra Norden. Senere føyer han til fire arter i 1761 og 1767. Nå er det kjent 75 nettvingearter fra Norden, og alle presenteres her.

En av de første oversiktene over nettvinger som forekommer i Norge ble publisert av W.M. Schøyen i 1887. Etter dette er det mest entomologer fra Danmark og Sverige som utgir oversikter over nettvinger i Norge. Peter Espen-Petersen (1902) og Bo Tjeder (1945) publiserer enkeltfunn og tabeller som viser forekomsten av nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer i Norge.

Lita Greve utga i 1987 et hefte i Norske Insekttabeller som til nå er den eneste publikasjonen på norsk om denne gruppen. Heftet gir en fyldig oversikt med bestemmelsestabeller og illustrasjoner av nettvingene inkludert mudderfluene og kamelhalsfluene. De mest anvendelige publikasjonene for bestemmelse av norske arter har ellers vært et bind i Danmarks Fauna fra 1929 av Esben-Petersen og Martin Meinander sitt verk «The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia» fra 1962. Et europeisk verk som fremdeles er sentralt er Die Neuropteren Europas av Aspöck, Aspöck og Hölzel (1980).

Vi har i denne presentasjonen fått lov til å bruke tekstutdrag og bilder fra «Danmarks netvinger» av Ole Fogh Nielsen utgitt i 2015 av Peder Skou på hans forlag Apollo Booksellers. Videre har vi fått tillatelse til å gjengi illustrasjoner fra «Suomen Verkkosiipiset», som utkom  på Tibiale forlag i 2014, skrevet av Teemu Rintala, Tomi Kumpalainen og Peteri Ahlroth.

De fennoskandiske kartene som presenteres er basert på finske http://biolcoll.utu.fi/hemi/neur/verkmaps.htm, «Danmarks netvinger», tabellverk i svenske «ArtDatabanken» og Kjell Magne Olsen sin oppdaterte oversikt over publiserte og hans egne funn fra Norge. Kartene er produsert av Marc Daverdin ved NTNU Vitenskapsmuseet og viser kjent utbredelse i januar 2017.

Neuroptera - en samlesekk som har blitt oppdelt flere ganger

I Systema Naturæ fra 1758 delte Linné insektene, inkludert noen andre leddyr, i syv ordener: biller, nebbmunner, sommerfugler, veps, «de uten vinger» og nettvinger eller Neuroptera. I denne inndelingen omfatter Neuroptera mange grupper som vi i dag klassifiserer som egne ordner. Noen grupper skilte seg klart fra de andre og ble tidlig oppfattet som egne ordener; øyenstikkere, døgnfluer, steinfluer og vårfluer. Neuroptera bestod lenge av det vi i dag kaller nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer og også skorpionfluer (nebbfluer). Den siste gruppen er mer i slekt med andre insektordner og hører ikke sammen med de tre andre gruppene som utgjør en evolusjonær enhet.

Sentrale personer som har jobbet med nettvinger i Norge og Norden

Peter Esben-Petersen

Fra slutten av 1800-tallet og frem til 2000-tallet er det i første rekke fire personer som har jobbet aktivt med nettvinger i Norge og Norden. Dette er:

Peter Esben-Petersen (1869-1942) var lærer i Silkeborg på Jylland hvor han bodde det meste av sitt liv. Han var spesielt interessert i nettvinger, men forfattet også bindene i Danmarks Fauna om rettvinger og døgnfluer. Samlingene hans er bevart i Zoologisk Museum i København og Naturhistorisk Museum i Århus. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i København. Esben-Petersen skrev en rekke artikler om nettvinger i Danmark, men også om nettvinger i «arktisk Norge». Han beskrev flere arter, deriblant Sisyra jutlandica fra Århus.

Martin Meinander (1940-2004) var født i Grankulla, Finland og var utdannet ved Universitetet i Helsinki. Han var konservator ved Zoologisk museum og senere direktør ved det samlete Naturhistoriske museum og underviste også ved universitetet i Helsinki. Han har beskrevet mange nye slekter og arter, men ingen fra Norden. Meinander var aktiv, også som redaktør, i flere naturhistoriske foreninger både i Finland og internasjonalt. Han var en sentral politiker i Helsinki og var i perioden 1996 til 2003 viseordfører.

Bo Tjeder (1901-1992) var født i Stora Tuna i Dalarna. Fra 1921 til 1963 arbeidet han som bankmann i Göteborg. I 1957 ble han æresdoktor ved Lunds Universitet og i 1963 ble han «kalt» til forsker ved Lunds Universitet. Han var meget produktiv, særlig når det gjelder nettvingene. Monografiene over ulike afrikanske nettvinger utgjør mer enn 1100 sider, men også når det gjelder nordiske arter var han aktiv, i perioden 1930 til 1960 beskrev han syv nye arter fra Sverige eller Danmark.

Lita Greve Jensen (født 1937) studerte zoologi ved Universitetet i Bergen og tok sin hovedfagsoppgave i 1961. Hun ble i 1962 ansatt ved Zoologisk museum i Bergen hvor hun var til hun pensjonerte seg som førsteamanuensis. Først studerte hun krepsdyr i ordenen Tanaidacea og reker (Decapoda, Natantia) men gikk senere mer over til studier av insekter. Hun har særlig arbeidet med nettvingene i vid forstand og med de «laverestående» gruppene av fluer. Bergen Museum har i dag en stor samling av nettvinger som resultat av hennes innsamlinger. Lita Greve er medlem i Norsk entomologisk forening og har hatt mange tillitsverv i foreningen. Hun har skrevet flere av de Norske Insekttabellene og har vært aktiv skribent i serien Fauna fra Hardangervidda som tok for seg insekter og andre laverestående dyregrupper i høyfjellet.

Referanser

Aagaard K og Hågvar S (1987). Sjeldne insektarter i Norge. 1. Døgnfluer, steinfluer, øyenstikkere, vannteger, vårfluer, rettvinger, saksedyr, nettvinger, mudderfluer og skorpionfluer. Med en generell innledning om vernearbeidet for insektfaunaen. Økoforsk utredning 1987: 6. (81 s.)

Aagaard K og Solem JO (1972). Parasemidalis fuscipennis Reuter (Neuroptera, Coniopterygidae) ny for Norge. Norsk Entomologisk Tidsskrift 19 (1): 110. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V19/NET_19_01_1972.pdf

Aagaard K, Bækken T og Jonsson B (red.) (2002). Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter. NINA Temahefte 21, NIVA Inr 4590-2002. (48 s.)

Andersen T og Greve L (1975). Neuroptera in light-traps at Osterøy, Hordaland. Norwegian Journal of Entomology 22 (2): 123–128. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V22/NJE_22_02_1975.pdf

Aspöck H, Aspöck U og Hölzel H (1980). Die Neuropteren Europas. Vol. I+II. Goecke & Evers. Krefeld. (495+355 s.)

Aspöck H, Aspöck U og Rausch H (1974). Bestimmungsschlüssel der Larven der Raphidiopteren Mitteleuropas (Insecta, Neuropteroidea). Z. ang. Zool. 61: 45–62.

Aspöck H (2002). The biology of Raphidioptera: a review of present knowledge. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungariae 48 (Suppl. 2): 35–50.

Bergsten J og Pettersson RB (2000). Sveriges näbbsländor, vattennätvingar, halssländor och nätvingar – en uppdaterad provinsförteckning med nya fyndangivelser. Natur i Norr, Umeå 19 (2): 61–73.

Bjelke U (2008). Svampdjurssländor – en bortglömd insektsfamilj blir uppmerksammad. Fauna och flora, Stockholm 103 (4): 28–33.

Cederberg B (1988). Inocellias kompisar – de svenska ormhalssländorna. Inocellia 5 (2): 14–16.

Danielsen D (1949). Maurløva på Sørlandet. Naturen 73: 316–317.

Eidissen SE (2015). Inocellia crassicornis (Schummel, 1832) (Raphidioptera) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 62 (1): 12–15. http://www.entomologi.no/journals/nje/2015-1/pdf/nje-vol62-no1-12-15-eid...

Endrestøl A (2011). Kartlegging av strandmaurløve Myrmeleon bore 2011. NINA Rapport 765. (68. s.) http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/765.pdf

Endrestøl A (2012). Faglig grunnlag for handlingsplan for strandmaurløve Myrmeleon bore. NINA Rapport 889. (84 s.) http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/889.pdf

Esben-Petersen P (1908). Bidrag til en Fortegnelse over arktisk Norges Neuropterfauna (With description of a new species of Ephemeridæ by Rev. A.E. Eaton). Tromsø Museums Aarshefter 25: 119–153. http://www.biodiversitylibrary.org/item/87789#page/127/mode/1up

Esben-Petersen P (1910). Bidrag til en Fortegnelse over arktisk Norges Neuropterfauna II. Tromsø Museums Aarshefter 31–32: 75–89. http://www.biodiversitylibrary.org/item/121426#page/83/mode/1up

Fjellberg A (1995). Nye funn av maurløve – Myrmeleon formicarius (L.) – fra indre dalstrøk på Østlandet. Insekt-Nytt 20 (4): 9–10. http://www.entomologi.no/journals/insektnytt/1995/IN_20_04_1995.pdf

Fjellberg A og Greve L (1968). Notes on the genus Boreus in Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 15 (1): 33–34. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V15/NET_15_01_1968.pdf

Greve L (1965). Boreus hyemalis (L.) new to Norway, and recent records of Norwegian Mecoptera. Norsk Entomologisk Tidsskrift XIII (1–2): 17–18. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V13/NET_13_01+02_1965.pdf

Greve L (1966). Notes on Norwegian Coniopterygidae (Neuroptera). Norsk Entomologisk Tidsskrift 13 (3): 133–135. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V13/NET_13_03_1966.pdf

Greve L (1966). Skorpionfluer og snelopper. Naturen 90 (6): 346–354.

Greve L (1966). Våre maurløvearter og deres utbredelse i Norge. Fauna, Oslo 19 (1): 26–30. http://magik.leonerdo.net/zoologi.no/fauna/Fauna_1966_nr_1.pdf

Greve L (1967). Faunistical notes on Neuroptera from southern Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 14 (1): 37–43. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V14/NET_14_01_1967.pdf

Greve L (1967). Wesmaelius balticus Tjeder, 1931 (Neuroptera, Planipennia) new to Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 14 (2): 68–69. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V14/NET_14_02_1967.pdf

Greve L (1968). Forcipomyia eques, (Diptera), ektoparasitt på gulløye i Norge. Fauna 21 (1): 59-60. http://filer.zoologi.no/dokumenter/fauna/Fauna_1968_nr_1.pdf

Greve L (1968). Sympherobius elegans Steph., 1836 (Neuroptera, Planipennia) new to Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 15 (2): 114. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V15/NET_15_02_1968.pdf

Greve L (1969). An aerial-drift of Neuroptera from Hardangervidda, western Norway. Årbok for Universitetet i Bergen, Matematisk-Naturvitenskapelig Serie 1969 (2): 1–15.

Greve L (1969). Anomaly of the wing venation of Chrysopa albolineata Killington, 1935. Norsk Entomologisk Tidsskrift 16 (2): 119–120. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V16/NET_16_02_1969.pdf

Greve L (1969). Fire nye funn av Forcipomyia eques (Diptera) i Norge. Fauna 22 (1): 64. http://filer.zoologi.no/dokumenter/fauna/Fauna_1969_nr_1.pdf

Greve L (1969). Notes on Norwegian Coniopterygidae (Neuroptera) II. Norsk Entomologisk Tidsskrift 16 (2): 113–114. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V16/NET_16_02_1969.pdf

Greve L (1970). Notes on nine species of Neuroptera from southern Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 17 (1): 67–70. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V17/NET_17_01_1970.pdf

Greve L (1971). Notes on Norwegian Coniopterygidae (Neuroptera) III. Coniopteryx esbenpeterseni Tjeder and Conwentzia psociformis Curt. in Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift 18 (1): 15–16. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V18/NET_18_01_1971.pdf

Greve L (1974). The larva and pupa of Helicoconis lutea (Wallengren, 1871) (Neuroptera, Coniopterygidae). Norsk Entomologisk Tidsskrift 21 (1): 19–23.

Greve L (1975). New records of Norwegian Mecoptera. Norwegian Journal of Entomology 22 (1): 7–8. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V22/NJE_22_01_1975.pdf

Greve L (1975). Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) (Neuroptera, Planipennia) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 22 (2): 167–168. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V22/NJE_22_02_1975.pdf

Greve L (1976). Hemerobius fenestratus Tjeder, 1932 (Neuroptera, Planipennia) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 23 (1): 92. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V23/NJE_23_01_1976.pdf

Greve L (1976). Neuroptera and Mecoptera. Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen. Fauna of the Hardangervidda 7: 5–9.

Greve L (1978). Notes on Wesmaelius ravus (Withycombe, 1923) and Wesmaelius mortoni (McL., 1899) (Neuroptera, Planipennia) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 25 (2): 223–224. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V25/NJE_25_02_1978.pdf

Greve L (1984). Distribution of the genus Wesmaelius Krüger in Norway. S. 71–74 i Gepp, J., Aspöck, H. & Hölzel, H. (red.). Progress in World's Neuropterology. Graz. (265 s.). http://www.zobodat.at/pdf/MONO-ENT-NEURO_MEN1_0071-0074.pdf

Greve L (1985). Nineta inpunctata (Reuter, 1894) in Norway (Planipennia, Chrysopidae). Neuroptera International III (3): 139–141.

Greve L (1987). Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer. (43 s.).

Greve L (1989). Kamelhalsfluer – Raphidioptera – en artsfattig og spesiell insektorden. Insekt-Nytt 14 (4): 3–7.

Greve L (1989). Micromus variegatus (Fabricius, 1793) (Neuroptera Planipennia: Hemerobiidae) new to the fauna of Norway. Fauna norvegica Serie B 36 (2): 142. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V36/NJE_36_02_1989.pdf

Greve L (1996). Megaloptera. Mudderfluer. S. 168–169 i Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). Limnofauna norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir. Trondheim. (310+diskett s.)

Greve L (1997). The family Coniopterygidae (Neuroptera) in Norway. Fauna norvegica Serie B 44 (2): 143–157. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V44/NJE_44_02_1997.pdf

Greve L (2002). The order Raphidioptera in Norway. Norwegian Journal of Entomology 49 (2): 81–92. http://www.entomologi.no/journals/nje/2002-2/NJE_49_02_2002.pdf

Greve L (2004). Micromus variegatus (Fabricius 1793) (Neuroptera, Hemerobiidae) in Norway. Denisia 13: 183–184. http://www.zobodat.at/pdf/DENISIA_0013_0183-0184.pdf

Greve L og Andersen T (2012). Lacewings (Neuroptera) and alderflies (Megaloptera) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59 (2): 122–132. http://www.entomologi.no/journals/nje/2012-2/pdf/nje-vol59-no2-122-132-g...

Greve L og Hanssen O (1994). Maurløven Myrmeleon formicarius funnet i Møre og Romsdal. Insekt-Nytt 19 (3): 15–17. http://www.entomologi.no/journals/insektnytt/1994/IN_19_03_1994.pdf

Greve L og Kobro S (1998). Preliminary data on abundance of phototactic Neuroptera and Raphidioptera in SE Norway as indicated by light-trap catches. Acta Zoologica Fennica 209: 119–120.

Greve L og Kobro S (2009). Abudance of Micromus variegatus (Fabricius, 1793) (Neuroptera, Hemerobiidae) in SE Norway as indicated by light-trap catches. Norwegian Journal of Entomology 56 (2): 140–142.

Greve L, Knudsen GK og Witzgall P (2005). Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) ny for Sverige. Entomologisk Tidskrift 126 (3): 147–148.

Greve L, Olsen KM og Kobro S (2011). Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 58 (2): 126–127. http://www.entomologi.no/journals/nje/2011-2/pdf/nje-vol58-no2-greve.pdf

Greve L, Solem JO og Bretten S (1987). Distribution, abundance and phenology of adult Neuropteroidea (Orders Planipennia, Raphidioptera and Megaloptera) and Mecoptera in the Dovrefjell mountains, South Norway. Fauna norvegica Serie B 34 (1): 57–62. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V34/NJE_34_01_1987.pdf

Hansen LO og Berggren K (1999). The genus Nothochrysa (Planipennia, Chrysopidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 46 (2): 57–60. http://www.entomologi.no/journals/nje/1999-2/NJE_46_02_1999.pdf

Hansen LO og Falck M (2000). Insektfaunaen ved Østensjøvannet. Østensjøvannets Venner. (27+34 s.)

Hardeng G (2007). Nye arter virvelløse dyr registrert i Østfolds vann og vassdrag. Supplement til Limnofauna norvegica 1996. S. 156–159 i Hardeng G (red.) (2007). Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 8-2007. (172 s.).

Henry CS, Brooks SJ, Duelli P og Johnson JB (2002). Discovering the true Chrysoperla carnea (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) using song analysis, morphology and ecology. Annals of the Entomological Society of America 95 (2): 172–191.

Heyerdahl Aa (1941). Maurløva. Naturen 65: 318–319.

Hågvar S og Østbye E (2011). Distribution of Boreus westwoodi Hagen, 1866 and Boreus hyemalis (L., 1767) (Mecoptera) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 58 (1): 73–80. http://www.entomologi.no/journals/nje/2011-1/pdf/nje-vol58-no1-haagvar.pdf

Jensen HC (1950). Netvinger fra Bergen. Norsk Entomologisk Tidsskrift 8 (1–34): 135. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V8/NET_08_01-03_1950.pdf

Jordal JB, Grimstad KJ og Holtan D (2003). Maurløva Myrmeleon formicaria i Møre og Romsdal. Insekt-Nytt 28 (1/2): 11–14.

Kaiser EW (1977). Æg og larver af 6 Sialis-arter fra Skandinavien og Finland (Megaloptera, Sialidae). Flora og Fauna, Århus 83: 65–79.

Kimmins DE (1963). Notes on two British species of Neuroptera (Boromyia mortoni (McL.) and B. killingtoni (Morton)), with a description of a new species of the mortoni group of Boromyia. Entomologist's Gazette 14: 140–149.

Kis B og Újhelyi S (1965). Chrysopa commata sp. n., and some remarks on the species Chrysopa phyllochroma Wesm. (Neuroptera). Acta Zoologica Hungarica 11: 347–352. http://www.smmi.hu/termtud/neurohu/pdf/29.pdf

Knaben N (1941). Litt om maurløva (Myrmeleon formicarius L.). Naturen 65 (5): 141–146.

Lundetræ OB (1938). Maurløven (Myrmeleon formicarius) funnet i Hardanger. Norsk Entomologisk Tidsskrift V (3): 107. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V5/NET_05_03_1938.pdf

Løken A (1966). Ekskursjonsberetning. Insekter og arachnider samlet under det 13. Nordiske Entomologmøtets ekskursjoner til Flåm (SFi: Aurland) 13.-16. august 1965. Norsk Entomologisk Tidsskrift 13 (3): 371–386. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V13/NET_13_03_1966.pdf

McLachlan R (1899). Notes on certain Palæarctic species of the genus Hemerobius. The Entomologist's monthly magazine 35: 77–80. http://www.biodiversitylibrary.org/item/36027#page/86/mode/1up

McLachlan R (1899). Trichoptera, Planipennia, and Pseudo-Neuroptera, collected in Finmark. The Entomologist's monthly magazine 35: 28–30. http://www.biodiversitylibrary.org/item/36027#page/38/mode/1up

Meinander M (1996). Megaloptera Sialidae, Alder flies. S. 105–110 i Nilsson A. (red.). Aquatic insects of North Europe. A taxonomic handbook. Volume 1. Ephemeroptera – Plecoptera – Heteroptera – Neuroptera – Megaloptera – Coleoptera – Trichoptera – Lepidoptera. – Apollo Books. Stenstrup. (274 s.)

Meinander M (1996). Neuroptera, Lacewings. S. 111–114 i Nilsson A. (red.). Aquatic insects of North Europe. A taxonomic handbook. Volume 1. Ephemeroptera – Plecoptera – Heteroptera – Neuroptera – Megaloptera – Coleoptera – Trichoptera – Lepidoptera. Apollo Books. Stenstrup. (274 s.)

Morton KJ (1901). Trichoptera, Neuroptera-Planipennia, Odonata, and Rhopalocera collected in Norway in the summer of 1900. The Entomologist's monthly magazine 37: 24–33. http://www.biodiversitylibrary.org/item/36029#page/34/mode/1up

Nielsen OF (2003). Guldøyer og andre netvinger. Natur og Museum 42 (2): 1–35.

Nielsen OF (2004). Ny guldøje fundet på Anholt – Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) ny for Danmark (Neuroptera, Chrysopidae). Entomologiske Meddelelser 72 (1): 31–32.

Olsen KM (2005). Biologiske undersøkelser i Grobruelva, Lier kommune. Siste Sjanse-notat 2005-15. (18 s.) http://lager.biofokus.no/sis-rapport/sistesjansenotat_2005-15.pdf

Olsen KM (2008). Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55 (1): 53–71. http://www.entomologi.no/journals/nje/2008-1/pdf/NJE-vol55-no1-Olsen.pdf

Popov A (2002). Neuropterida of Northern Europe. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungariae 48 (Suppl. 2): 281–291.

Rintala T, Kumpalainen, T og Ahlroth P (2014). Suomen Verkkosiipiset. Tibiale forlag.

Schøyen WM (1887). Fortegnelse over de i Norge hidtil observerede Neuroptera Planipennia og Pseudo-Neuroptera. Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1887 (13): 1–30. https://archive.org/stream/forhandlingerivi1887chri#page/n499/mode/2up

Siebke H (1863). Beretning om en i Sommeren 1861 foretagen entomologisk Reise. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 12 (V): 105–192. http://ia801406.us.archive.org/31/items/nytmagazinfornat12phys/nytmagazi...

Siebke H (1872). Bidrag til Norges Insektfauna. Beretning om en i Østerdalen foretagen Reise i 1870. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 19: 39–102. https://www.dropbox.com/s/qfyjuhio5qc28dh/Siebke_1872_%C3%98sterdalen_%2...

Solem JO (1969). Sisyra dalii McLachlan (Neuroptera, Planipennia) i Norge. Norsk Entomologisk Tidsskrift 16 (2): 85–86. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V16/NET_16_02_1969.pdf

Solem JO og Aagaard K (1973). Taxonomical notes on Parasemidalis fuscipennis (Reuter) (Neuroptera, Coniopterygidae). Norsk Entomologisk Tidsskrift 20 (2): 289–290.

Sommerfelt SC (1824–1827). Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Saltdalen i Nordlandene. Det Kongelige norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2 (2): 1–148 + 1. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/DKNVS_skrifter/article/view/887/815

Spikkeland I (2006). Kartlegging av invertebratfaunaen i Hallerødelva, Halden 2006. S. 12–23 i Hardeng G. (red.) 2007. Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 8-2007. (172 s.).

Strand E (1901). Trichoptera og Neuroptera-Planipennia. Entomologisk tidskrift 22: 93–96. http://www.biodiversitylibrary.org/item/42373#page/413/mode/1up

Strand E (1913). Neue Beitrage zur Arthropodenfauna Norwegens nebst gelegentlichen Bemerkungen uber deutsche Arten. XIX: Neuroptera. Nyt Magasin for Naturvidenskaberne 51 (4): 330–336. http://www.biodiversitylibrary.org/item/109439#page/390/mode/1up

Svensson SA (1972). Boreus Latreille, 1825 (Mecoptera). A synopsis of described species. Studies on some winteractive insects. I. Entomologica scandinavica 3: 26–32.

Tjeder B (1932). Some Neuroptera, Mecoptera and Trichoptera from Norway. Entomologisk Tidskrift 53: 36–38.

Tjeder B (1943). Revision of the Norwegian Neuroptera and Mecoptera recorded by W.M. Schøyen. Norsk Entomologisk Tidsskrift VI (4 og 5): 133–139. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V6/NET_06_04+05_1943.pdf

Tjeder B (1943). The Neuroptera and Mecoptera of Northern Norway (Nordland, Troms and Finnmark). Tromsø Museums Årshefter – Naturhistorisk Avdeling 63 (3): 3–15.

Tjeder B (1944). Norwegian Neuroptera and Mecoptera in the Bergen Museum. With a note on Forcipomyia eques Joh. (Dipt., Ceratopogonidae). Bergen Museums Årbok, Naturvitenskapelig rekke 1944 (1): 1–11+1.

Tjeder B (1945). Catalogus Neuropterorum et Mecopterorum Norvegiae. Norsk Entomologisk Tidsskrift VII (3 og 4): 93–98. http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V7/NET_07_03+04_1945.pdf

Tjeder B (1964). Neuroptera, Trichoptera and Diptera-Tipulidae from Iceland with a redescription of Rhabdomastix parva Siebke. Opuscula Entomologica XXIX (1-2): 143–151.

Wachmann E og Saure C (1997). Netzflügler, Schlamm- und Kamelhalsfliegen. Beobachtung, Lebensweise. NaturBuch Verlag. Augsburg. (159 s.)

Wallengren HDJ (1871). Skandinaviens Neuroptera. Första Afdelningen, Neuroptera Planipennia. Kungliga Svenska vetenskapsakademiens handlingar 9 (8): 1–76. http://www.biodiversitylibrary.org/item/105458#page/106/mode/1up

Walseng B og Huru H (1997). Ferskvannsinvertebrater i Finnmark: Høye artsantall skyldes østlige innslag. (2 s.)

Weissmair W (1999). Präimaginale Stadien, Biologie und Ethologie der europäischen Sisyridae (Neuropterida: Neuroptera). Stapfia 138: 101–128.

Weissmar W og Waringer J (1994). Identification of the larvae and pupae of Sisyra fuscata (Fabricius, 1793) and Sisyra terminalis Curtis, 1854 (Insecta: Planipennia: Sisyridae), based on austrian material. Aquatic Insects 16 (3): 147–155.

Wesmael C (1841). Notice sur les Hémérobides de Belgique. Bulletins de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 8: 203–221. https://www.biodiversitylibrary.org/page/15750281#page/227/mode/1up

Whittington AE (2002). Resources in Scottish neuropterology. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungariae 48 (Suppl. 2): 371–387.

Wichard W, Arens W og Eisenbeis G (2002). Biological atlas of aquatic insects. Apollo Books. Stenstrup. (339 s.)

Yakovlev VA (2009). The fauna and distribution of alderfly larvae (Sialidae, Megaloptera) in Northern Fennoscandia and its dependence on natural and anthropogenous factors. Inland Water Biology 2 (3): 193–198.

Zetterstedt JW (1840). Insecta lapponica. Sumtibus L. Voss. Lipsiae. (VI+1140 s.) https://archive.org/stream/insectalapponica00zett#page/1047/mode/2up