Finnmarkshops er en kraftig calanoid hoppekreps som har en dyp olivengrønn farge, og der fremre delen av antennene samt bakkroppen er rødlig brun. Den er hovedsaklig funnet i mindre vannforekomster i Finnmark.

Nøkkelkarakterer

Finnmarkshops Heterocope borealis er enda kraftigere en spasmehops H. saliens og kan skilles fra denne ved at voksne hunner av finnmarkshops har to utvekster ved genitalåpningen som mangler hos spasmehops. Finnmarkshops mangler kransen rundt genitalåpningen som fins hos kranshops og som gjør det enkelt å skille mellom disse to artene. Videre er antennene til finnmarkshops kortere enn hos sine to slektninger og når ikke stort lenger bak enn til genitalsegmentet. Finnmarkshops har en dyp olivengrønn farge, mens den fremre delen av antennene samt bakkroppen er rødlig brun.

Hunn: Lengde 2,5–3,0 mm

Hann: Lengde 2,5–3,0 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant finnmarkshops i små dammer og pytter i den østlige delen av Finnmark. Siden den gang er det gjort et begrenset antall funn, der de fleste er fra Finnmark og da i lokaliteter som er <10 ha og befinner seg under 300 moh. I Nordland er arten funnet både i pelagialen og litoralen til Norges nest største innsjø, Røssvatnet. pH i funnlokalitetene varierer fra 4,9 og til 7,0 og ledningsevne fra 2,1–6,4 mS/m.

Forvekslingsarter