Polarnebbkreps ble beskrevet som ny art i 1999. Bortsett fra ett funn fra Svalbard er alle funn fra Norge gjort i de to nordligste fylkene. I Norge ble den opprinnelig bestemt til å være en variant av dvergnebbkreps.

Nøkkelkarakterer

Polarnebbkreps Alona werestschagini er lik dvergnebbkreps A. guttata og kan fort forveksles med denne, som har en bakkropp som ender i en skarp vinkel. Bakkroppen til polarnebbkreps er mer avrundet og dessuten er arten oftest større. Små partenogenetiske individer kan likevel fort forveksles med dvergnebbkreps. Arten ble beskrevet i 1999 og før den tid var individer funnet i Nord-Norge blitt artsbestemt til å være en variant av dvergnebbkreps.

Hunn: Lengde 0,4–0,6 mm.

Hann: Ukjent

Økologi og utbredelse

Så langt er det gjort noen titalls funn av polarnebbkreps i Norge, hvorav ett på Svalbard. Funnene fordeler seg fra havnivå og opp til 514 moh. og da hovedsakelig i fra større vann. pH i funnlokalitetene er nøytral, det vil si mellom pH 6,0 og 7,5, mens elktrolyttinnholdet kan beskrives som lavt til middels høyt.

  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0 0,4 1,2 0,3 0,9 2,5 1,8 0 0,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 0 1,1 1,4 0,7 1,1 6,5
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  1,3 1,5 1,7 0,7 0 0
  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 0 0 0 0,3 1 2,9 0

Forvekslingsarter