Purpurtorvmosen er en østlig utbredt, nær slektning av lapptorvmose som skiller seg fra denne med rød/rosa farge på skudd og hoder.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små til middelstore, tettstilte, oftest i matter og lave puter; i halvfuktig og tørr tilstand ofte med tydelig blyglans. Hoder dominerende rosa/røde, noe til utydelig hvelvede, oftest noe 5-delte. Hodegreiner nokså rette og butte. Toppknopp utydelig til skjult. Greinknipper med 2 utstående og 1–2 lysere, spedere, stengeltilliggende hengegreiner. Utstående greiner forholdvsis rette til noe bueaktig nedoverrettede i øvre del. Greinstengel rødaktig i nedre del, ikke synlig gjennom bladene (lupe mot lyset!). Greinblad ikke-rekkestilte, bredt egg–lansettformede, nokså rette; i sentrum av hodet på tørt materiale ikke markert innrullede med tilnærmet rette spisser (lupe!). Stengel mørkt brunrød. Stengelblad bredt trekantet–tungeformede; spiss bredt tilspisset, sjelden med innbøyde kanter. Monoik? N = 19? (ikke undersøkt). Sporehus sjelden? Sporemasse gulbrun/gyllenbrun.

Morfologisk variasjon

Fargeforskjellen på hodene mot lapptovmose S. subfulvum spp. subfulvum  er tydeligst å se om høsten, da hodefargen kan være forvirrende lik den en finner hos blanktorvmose S. subnitens ssp.subnitens. Tidligere på sommeren er fargeforskjellen ofte mindre tydelig.

Voksested

VåS: Geogen; myrflate, åpen myrkant. Ikke funnet på nedbørmyr.

Utbredelse

Gruppe: Usikker. Få funn, de fleste i MeBo/NoBo og OsKo/SvKo, sjelden i SvOs. Vestligste funnsted: ST: Rennebu, SvOs/NoBo.

Kommentarer

Beskrevet på grunnlag av norsk materiale (Flatberg 1985a). Usikker taksonomisk status. Ligner i felt mest på blanktorvmose, men deler bortsett fra skudd- og hodefarge de fleste morfologiske karaktertrekk med subsp. subfulvum. Stengelblad jevnt over noe mer tilspissede. Kan være bare en genetisk fargevariant av arten, men synes å ha sterkere østlig preferanse i utbredelsen enn denne. Ofte forvekslet med blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens, men denne ikke funnet i SvKo, og sjelden i OsKo.

Forvekslingsarter

Sammen med ett skuddhode av lapptorvmose Sphagnum subfulvum subsp. subfulvum (sus).

Blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens: Hodefarge nokså lik som hos purpurtorvmose, men typisk mer mørkt purpurrød. Stengelblad smalere trekantet–tungeformede og noe tydeligere tilspissede. Greinblad i sentrum av hodet med tydelig mer innrullede og utoverbøyde spisser på tørt materiale.

Lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum: Skudd/hoder nokså like, og greinbladspisser i sentrum av hodet på tørre planter tilnærmet rette og ikke markert innrullede (lupe!). Ulik gjennom hodefarge brun til bare svakt rosa på senhøsten, ikke markert rosa–røde, og stengelblad mindre bredt–tungeformede.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Purpurtorvmose Sphagnum subfulvum purpureum Flatberg. www.artsdatabanken.no/Pages/186571. Nedlastet <dag/måned/år>