an: klubbetorvmose Sphagnum angustifolium, fa: broddtorvmose S. fallax. Vortetorvmose S. papillosum inngår også.

Sett ovenfra fremstår midten av hodet til silketorvmosen gjerne som et tett nøste av korte greiner som brått avløses av lengre greiner med silkeaktig glans i ytre deler av hodet. Den er en relativt vanlig art.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små til oftest middelstore, i matter av varierende størrelse. Hoder oftest dominerende grønnaktige, oftest tydelig 5-delte. Toppknopp utydelig til skjult. Innerste del av hodet nøsteaktig opphevet og avgrenset fra ytre deler, med butte, innover- og sidekrøkte innergreiner, ofte tydelig konsentrisk (ringaktig) ordnet sett ovenfra. Yttergreiner med kvit- til silkeaktige ender. Innergreiner oftest tydelig innover- og sidekrøkte, ofte i konsentriske ringer; på tørre hoder med korte og lite utoverbøyde bladspisser (oftest < 45º). Greinknipper løst sammenstilte, oftest med 2 utstående og 2–3 tynnere, stengeltilliggende hengegreiner, ± jevnlange med utstående greiner. Utstående greiner slanke, smalt tilspissede med kvit- til silkeaktige ender. Greinstengel normalt lys uten tydelig rødt. Greinblad smalt eggformede, rette, forholdsvis korte og brede, normalt ikke-rekkestilte. Stengel lyst gulgrønn, oftest helt uten rødt/brunrødt innslag. Stengelblad spredtstilte, skrått nedoverrettede, flate, trekantet–tungeformede, vanligvis tydelig lengre enn brede, sidekanter nokså rette; bladspiss butt avrundet/avskåret og småfrynset. N = 19. Dioik. Sporehus forholdsvis sjeldne, runde og mørkbrune. Sporemasse lysbrun.

Morfologisk variasjon

Opptrer i to fargevarianter, en med dominerende grønne hoder, og en med markert brunaktig indre deler av hodet, ofte med noe innslag av brunrødt ved grunnen av greinstengler. Brunfarget fargevariant på noe rikere myrhabitat (intermediær myr) enn den grønne (moderat kalkfattig myr). Unntaksvis (i lave mykmatter på flatmyr) med forholdsvis tydelig rekkestilte greinblad. På slike voksestedet er stengelbladene også mer tilspissede, utypisk for arten. Hoder på hannplanter om høsten mer tydelig hvelvede, med rette antheridiale greiner, skiller seg lite fra ordinære, utstående greiner.

Voksested

Fastlandet: VåS: Geogen; åpen myrkant, (myrskog). Fastmarksvannindikator, ikke funnet på nedbørmyr. (Intermediær kildemyr). FaS: Moderat kalkfattig og intermediær kystfukthei. (Fuktberg).

Utbredelse

Gruppe: Svakt sørlig. Fastlandet: BoNe, SøBo→MeBo→(NoBo); StOs→SvOs, OsKo, (SvKo). Vanlig fra Øf og AA/VA til Tr. Spredd lengre nord i kyststrøkene til Fi: Gamvik, NoBo/OsKo. Ikke funnet i Fi: sørarktisk/SvKo.

Kommentarer

Sammen med klubbetorvmose Sphagnum angustifolium den eneste arten med lysbrun (og ikke gul) sporemasse i Norge innenfor S. recurvum- komplekset. Morfologiske, genetiske og taksonomiske relasjoner mellom ulike habitatvarianter av arten er uavklarte.

Forvekslingsarter

Flattorvmose S. isoviitae: Hoder flatere (inklusive midpartiet), med mer markert brunfarge enn hos silketorvmose, mer mørkt fargede, ikke silkeaktige yttergreiner. Utstående greiner og yttergreiner i hodet med normalt tydelig rekkestilte blad. Greinstengler brunrøde i nedre del. Stengelblad mer trekantet–tungeformede. Bladspiss mer tilspisset, ikke butt. Gul sporemasse.

Vrangtorvmose S. brevifolium: Hoder mer spraglet i brunt, gult og grønt, mindre tydelig adskilt i indre og ytre del. Hodegreiner mer tydelig sidekrøkte, mer tilspissede. Utstående greiner og yttergreiner i hodet med ± rekkestilte blad. Greinstengel og stengel oftest med tydelig brunrødt innslag. Stengelblad mer tydelig konkave, mer tettstilte, med mer buede sidekanter. Bladspiss mindre butt. Sporemasse gul.

Broddtorvmose S. fallax: Hoder mer jevnt hvelvede uten tydelig skille mellom indre og ytre del. Kortgreiner på tørre hoder med mer tydelig utoverbøyde bladspisser (ofte > 90º). Greinblad mer tydelig rekkestilte. Stengelblad ikke tydelig lengre enn brede. Bladspiss normalt ikke butt avskåret og småfrynset. Sporemasse gul.

Klotorvmose Sphagnum recurvum: Hoder mer jevnt hvelvede uten tydelig adskilt indre og ytre del. Greinblad tydelig rekkestilte og markert utoverbøyde i øvre del i tørr tilstand (oftest > 90º). Stengelblad nokså likt utformet. Begge med lysbrun sporemasse. Ikke funnet i Norge.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Silketorvmose Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. www.artsdatabanken.no/Pages/186339. Nedlastet <dag/måned/år>