I nettutgaven av Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge beskrives vel hundre planter knyttet til de tradisjonelle kulturmarkene i regionen.

Denne nettbaserte versjonen av «Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge» bygger på den trykte versjonen av felthåndboka som ble utgitt i Bioforsk FOKUS i 2008. Det er gjort et utvalg av plantearter knytta til tradisjonell kulturmark i Midt-Norge, som omfatter Trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal.

De fleste planteartene som presenteres her er urter/blomsterplanter som er lette å kjenne igjen uten hjelpemidler. Det kan gjøres søk på blomsterfarge eller plantenavn. Til hver art er det beskrevet karakteristiske kjennetegn knytta til størrelse, bladform og blomster. Det er også tatt med eksempler på forvekslingsarter fra regionen som man kan være oppmerksom på. Voksestedet til hver enkelt art er også beskrevet. Videre er det tatt med informasjon om dialektnavn og tradisjonell bruk knyttet til plantene, slik det er beskrevet av Ove Arbo Høeg.

Natur i Norge

Natur i Norge beskriver og typeinndeler all norsk natur. Tradisjonell kulturmark omfattes der av semi-naturlig eng, kystlynghei, semi-naturlig strandeng, boreal hei og semi-naturlig myr.

Semi-naturlig eng

Hevd, og særlig beite og slått har formet den semi-naturlige enga. Slåtteeng, beitemark, hagemark og lauvenger er alle semi-naturlige enger. Kulturmarkseng i rødlista for naturtyper tilsvarer semi-naturlig eng. Denne har et meget stort mangfold av karplanter.

Kystlynghei

Lyngbrenning, beite og slått har formet kystlyngheiene. Kystlyngheiene strekker seg langs Atlanterhavskysten fra Portugal til Lofoten. Vanlige arter er røsslyng, krekling og purpurlyng.

Semi-naturlig strandeng

Hevd, særlig beite og noen ganger slått har formet de semi-naturlige strandengene. Her finner vi planter som tåler salt godt, slike som fjærekoll, bitter bergknapp og rosenrot.

Boreal hei

Rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk former boreal hei. Forekommer i hele landet, men er vanligst i indre deler av Sør-Norge. Røsslyng, krekling og einer er vanlig.

Semi-naturlig myr

Hevd har dannet de semi-naturlige myrene beitemyr og slåttemyr. Her kan man finne orkideer som svartkurle, hvitkurle, engmarihand og flekkmarihand.