Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Mange, små og hvite blomster sitter sammen i åpne blomsterstander.

20–30 cm. Forgreina stengel med smale blad. Er ofte sammenfiltret med andre planter. Mange små og hvite blomster sitter sammen i åpne blomsterstander.

Kan forveksles med: skogstjerneblom, rustjerneblom, fjellstjerneblom.

Blomstrings­tid

Juni–september.

Voksested

I ulike typer kulturmark som slåtte- og beitemark, veikanter og skogkanter. Finnes også i noe gjødsla eng. Øker i mengde tidlig i gjengroinga, men går sterkt tilbake 25–35 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting, sein slått og lite eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I hele regionen opp til skoggrensa.

Forvekslingsarter