Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Blad med små parvis sidestilte småblad og et større blad i spissen (se bilde). Både blad og stengel er håra. Guloransje til røde blomsterhoder.

Kan forveksles med: tiriltunge og fôrrundskolm (innført som fôrplante eller med grasfrø, har vanligvis rent bleikgule blomster).

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Vokser på tørr og gjerne litt kalkholdig grunn. I beite- og slåttemark, tørrbakke, på strandberg og langs veikanter. Finnes også i noe gjødsla eng. Går sterkt tilbake 10–15 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og hvis det ikke gjødsles. Trives også ved sein slått.

Utbredelse i Midt-Norge

I lavlandet og dalstrøkene.

Forvekslingsarter