Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–75 cm.  Opprett og forgreina stengel, som er snau eller håra. Bladene sitter spredt og er sterkt flika (den midterste fliken er ikke skafta!). Har et varierende antall (sju til tjue) gule, glinsende blomster.  

Krypsoleie R. repens og bakkesoleie (engsoleie) R. acris ssp. acris er svært like men kan skilles på bladene (krypsoleie har blad med skafta midtflik).

Blomstrings­tid

Mai- september.

Voksested

Vokser på frisk-fuktig og næringsrik mark. Regnes gjerne som ugras i kulturmark og i fulldyrka eng. Trives best i beitemark, men også i slåttemark. Den beites lite fordi den er litt giftig og besk i smaken. Øker sterkt ved gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Vanlig i dal- og fjordstrøkene i hele regionen.

Dialektnavn

Solei, soløy (Trøndelag), smørblomst (Trøndelag).

Tradisjonell bruk

”Ble turka og lagt på kroppen for gikt” (Haram). I barnelek ble den brukt til å spørre ”liker du smør?”.

Forvekslingsarter