Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Blomstene er rødbrune og hengende eller nikkende.

20–40 cm. Opprette stengler med oppdelte blad. Hengende/nikkende rødbrune og halvåpne blomster.

Blomstrings­tid

Mai–juli.

Voksested

Vokser på fuktig og næringsrik jord, fuktige grasmarker (også litt gjødsla), lysåpen skog, vierkjerr og bekkekanter. Finnes i gammel kulturmark, men sjelden i store mengder i områder som slås eller beites. Øker gjerne i mengde etter opphørt drift og ved begynnende gjengroing, men går sterkt tilbake etter 25–35 år. Trives best ved sein slått samt ved beiting og svak eller ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen opp til snaufjellet.

Dialektnavn

Hom’melblomster (Trøndelag, Geitastrand, Oppdal, Selbu, Stjørna, Frosta, Inderøy, Ogndal, Otterøy, Skogn, Vikna, Åsen), humlegull (Melhus), hommelkoll (Inderøy), dokkblomster (Oppdal, Drivdalen), smellar (Foldereid), ølkong (Inderøy).