Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–60 cm. Tykke, blanke og uflika blad tett samla ved bakken. Stengel ofte forgreina øverst. Halvkuleforma blåfiolett blomst.

Kan forveksles med: rødknapp.

Blomstrings­tid

August–september.

Voksested

Fuktige (kultur)marker som (beita) skog, beite- og slåttemark, lynghei og myr. Er lite kalkkrevende i lavlandet, men noe mer krevende i fjellet. Går tilbake 10–15 år etter opphør i drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen eller svært svak gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I kyst-, fjord- og dalstrøk i regionen (østover til Røros).

Dialektnavn

Blåkall (Beistad), blådopp (Leka), blåmann (også om rødknapp), præsthau (Malm) og hommelblomster (Geitastrand). Se også rødknapp.

Forvekslingsarter