Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

15–40 cm. Smale, lange blad uten flekker og med kjøl. Lakserøde eller purpurfarga blomster.

Kan forveksles med: Brudespore, purpurmarihand (svært sjelden og knytta til kysten/nær strand), flekkmarihand, skogmarihand.

Blomstrings­tid

Juni–juli.

Voksested

Sjelden art på fuktig-våt og oftest kalkholdig kulturmark (slåtte- og beitemark), myr og strandeng. Finnes også i bekkedrag. Går raskt ut ved gjødsling, og vanligvis også ved forsommerbeite. Går sterkt tilbake 10-15 år etter opphørt drift. Arten trives best i slåttemyr, fuktig slåttemark og strandeng der slått gjennomføres på seinsommeren, etter frøsetting (etter 10. juli). Trives godt når slåtten suppleres med etterbeite.

Utbredelse i Midt-Norge

Sjelden til spredt i regionen.

Dialektnavn

Folk flest skilte ikke mellom de hvite og rødfiolette orkideene. De samme navnene og skikkene var derfor knytta til alle (se skogmarihand, flekkmarihand).

Forvekslingsarter