Kjølmaskebie er en meget vanlig art av maskebier. Den har en vid utbredelse i Sør-Norge opp til Trøndelag. Kjølmaskebie hekker gjerne i tørre plantestengler og finnes på mange ulike blomster. Det er en blank art med kantlist på brystet.