Fremmedartsvurdering 2007

Ilder Mustela putorius

Ukjent risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)

Vurdering

Historiske kilder indikerer at ilder fantes i norsk fauna til omkring 1700. I nyere tid er første dokumenterte funn fra 1916; et dyr som kan ha kommet fra Sverige hvor arten aldri har vært helt borte. Ilderfarming er trolig årsak til at det i dag finnes ilder i Norge. I 1934 var 2276 ildre holdt som farmdyr, men tallet sank til 780 dyr i 1936, og ved slutten av andre verdenskrig fantes ingen ilderfarm i Norge. På 1980-tallet ble imidlertid flere ilderfarmer igjen opprettet, og i 1985 ble det f.eks. omsatt omkring 8000 ilderskinn. Ilder er et populært kjæledyr og en del individer kommer bort fra eierne og vil kunne etablere seg i det fri. En mindre bestand av ilder synes å finnes i Sørøst-Norge, men det er ikke kjent i hvilken grad denne bestanden stammer fra rømte farmdyr eller kjæledyr.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Spredningsvei
Vektorkoder
fra landbruk
fra privatpersoners aktivitet
Først observert
Før 1800
Opprinnelsesområde
Europa

Artsinformasjon

Artsgruppe
Pattedyr
Habitat
kulturlandskap med trær
kultureng; våtmark/sump
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Vet ikke
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Vet ikke
Arealvekst
Vet ikke
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Vet ikke
Arealvekst
Vet ikke

Kilder

Litteratur

  • Bevanger, K 1990. Ilderen. Norges dyr. Pattedyrene 1 Cappelen, Oslo : 108-113
  • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr NINA Utredning 62: 74-120
  • Oslo Skinnauksjoner 1985. Årsmelding og regnskap 1985 Oslo Skinnauksjoner :
  • Wildhagen, Aa 1949. Ilderen (Putorius putorius L.) i Norge Naturen 73: 231-240